ŠPORTNI DAN –  ŠPORTNOVZGOJNI KARTON     14. 4. 2015

Športnovzgojni karton je sistem za ugotavljanje, vrednotenje in spremljanje telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti otrok in mladine v Republiki Sloveniji.

 

»Analize zbranih podatkov omogočajo ugotavljanje sprememb telesnih značilnosti ter gibalnih sposobnosti šolske populacije na nacionalni ravni, kar služi kot strokovna osnova pri oblikovanju nadaljnje strategije razvoja športne vzgoje na vzgojno-izobraževalnem področju in širše. V Sloveniji takšno spremljavo opravljamo že dvajset let. Več o trendih telesnega in gibalnega razvoja slovenskih otrok in mladine si lahko ogledate tudi na spletnih straneh  www.sportmladih.net.

S pomočjo obdelanih podatkov lahko svetujemo učencem in njihovim staršem, ki to želijo, o učenčevem telesnem in gibalnem razvoju. Skozi proces svetovanja lahko učenci s pomočjo strokovnjakov ali sami ocenijo raven svojih gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti, si oblikujejo svoje programe vadbe ter dobijo nasvete o vključevanju v različne športne dejavnosti.« (povzeto po: Soglasje).

  1. Ugotavljamo, vrednotimo in spremljamo telesne značilnosti in gibalne sposobnosti na podlagi merskih postopkov:

            –  Telesna višina – dolžinska razsežnost telesa

            –  Telesna teža – voluminoznost telesa

            –  Kožna guba podlahti – količina podkožnega maščevja

            –  Dotikanje plošče z roko – hitrost izmeničnih gibov

            –  Skok v daljino z mesta – eksplozivna moč

            –  Premagovanje ovir nazaj – koordinacija gibanja vsega telesa

            –  Dviganje trupa – mišična vzdržljivost trupa

            –  Predklon na klopici – gibljivost

            – Vesa v zgibi – mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok

            – Tek na 60 m – šprinterska hitrost

            –  Tek na 600 m – splošna vzdržljivost

 

V Črnomlju na stadionu Loka smo opravili meritvi teka na 60m in 600m. Učenci so se trudili postaviti najboljši osebni rezultat. Tudi vreme nam je bilo naklonjeno.

V telovadnici smo opravili antropometrijske meritve (telesna višina in teža ter kožna guba nadlahti) in motorične teste (predklon na klopici, vesa v zgibi, premagovanje ovir nazaj, dotikanje plošče z roko , skok v daljino z mesta, dviganje trupa …).

 

Na športnem dnevu so merili naslednji učitelji: Peter Klun, Ingrid Mihelič, Andrej Sitar, Sabina Stopar, Mitja Šerbec in Marija Volf.