SPLOŠNA PREDSTAVITEV ŠOLE

Ime in sedež

Javni zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega splošnega izobraževanja, ki se opravlja kot javna služba po programih, ki jih določi minister, pristojen za šolstvo in šport. Opravlja tudi druge dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem, in sicer:

 • osnovnošolsko splošno izobraževanje,
 • drugo izobraževanje,
 • predšolsko vzgojo in dejavnost vrtca,
 • prevoz šolskih otrok,
 • dajanje nepremičnin v najem (skladno z namembnostjo),
 • pripravo in dostavo hrane.

Ustanovitelj

Ustanovitelj  šole je občina Črnomelj.

V sestavo OŠ Stari trg ob Kolpi sodi tudi enota vrtca.

Organigram

 

Opredelitev  šolskega  okoliša

Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter po vzgoji in varstvu predšolskih otrok na območju šolskega okoliša, ki obsega:

 • naslednja naselja na območju občine Črnomelj: Breg pri Sinjem Vrhu, Dečino, Deskovo vas, Dolenjo Podgoro, Dolenje Radence, Gorenjo  
  Podgoro, Gorenje Radence, Hrib, Kot ob Kolpi, Kovačo vas, Močile, Prelesje, Sodevce, Srednje Radence, Stari trg ob Kolpi in Zagozdec ter
 • naslednja naselja na območju občine Kočevje: Pako, Predgrad, Jelenjo vas, Kralje, Vimolj, Brezovico, Nemško Loko, Dol, Čeplje, Laze, Vrt, Bilpo,
  Žlebe in Bukovo Goro.

Opredelitev šolskega prostora, določenega z aktom o ustanovitvi

Osnovna šola Stari trg stoji sredi vasi Stari trg. Ob šoli je prometna lokalna cesta, zato se učenci neposredno vključujejo v promet. Šola nima zelenice,  igrišče pa je oddaljeno 300 m od šole. Učencem je na voljo 100 m2 tlakovanega prostora pred šolo, dvorišče med šolo in vrtcem ter otroško igrišče z igrali pred vrtcem.