Predstavitev svetovalne službe   

Šolska svetovalna služba, ki jo izvaja mag. Andreja Rade, svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Temeljni cilj šolske svetovalne službe je sodelovati pri vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za vsestranski  razvoj vsakega učenca šole. Pri svojem delu se povezuje tudi z zunanjimi strokovnimi institucijami. Delo svetovalne službe v šoli obsega 0,50 delovnega časa.

Temeljne prednostne naloge šolske svetovalne službe:

 • šolski novinci – postopek vpisa, spremljava in pomoč pri premagovanju morebitnih težav,
 • karierna orientacija,
 • individualno in skupinsko delo z učenci z motnjami in težavami v razvoju,
 • izvajanje,   koordiniranje in spremljanje  oblik pomoči učencem z učnimi težavami,
 • sodelovanje z učitelji pri izdelavi individualiziranih programov,
 • spremljanje in koordinacija dela z nadarjenimi učenci,
 • sodelovanje pri organizaciji in izvedbi sodelovanja s starši,
 • sodelovanje pri načrtovanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela šole,
 • sodelovanje v projektih,
 • analiza učnega uspeha in vzgojne problematike šole,
 • prizadevanje za dobro psihosocialno klimo šole.

Svetovalna služba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli preko treh osnovnih, med seboj povezanih in pogosto prepletenih vrst dejavnosti svetovalne službe:

 • dejavnosti pomoči,
 • razvojnih in preventivnih dejavnosti,
 • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Svetovalna služba preko teh treh osnovnih vrst dejavnosti pomaga vsem možnim udeležencem v šoli (učencem, učiteljem, vodstvu in staršem) in z njimi sodeluje na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v vrtcu oziroma šoli:

 • učenja in poučevanja,
 • šolske kulture, vzgoje, klime in reda,
 • telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja,
 • šolanja in karierne orientacije (oziroma sprejema otrok v šolo in njihovega prehoda v srednjo šolo),
 • ter na področju razreševanja socialno-ekonomskih stisk.

Osnovna načela svetovalnega procesa pri delu z učenci in starši so:

 • prostovoljnost,
 • zaupnost,
 • dobrobit svetovanca.

Svetovalna služba vse delo in aktivnosti opravlja skladno s Programskimi smernicami za svetovalno službo v osnovni šoli.

V strokovnem pogledu je svetovalna služba pri svojem delu avtonomna. Vselej je dolžna posredovati korektna strokovna mnenja. O strokovnih vprašanjih in o načinih svojega dela odloča sama oziroma sodeluje s sodelavci.

Zloženka SS

Program dela šolske svetovalne delavke: Več…