ORGANI UPRAVLJANJA

 

SVET ZAVODA je sestavljen iz 11 članov. Pristojnosti sveta zavoda so opredeljene v Odloku o ustanovitvi šole.

Predstavnik ustanovitelja Stanko Veselič, Katica Gojmerac, Mira Madronič
Predstavniki delavcev šole

Mateja Oberstar, Mitja Šerbec, Mojca Žužinjak, Dijana Miladić, Urška Simonič

Predstavniki staršev Marko Majerle, Martina Kastelec, Nataša Mlakar
Predsednik sveta zavoda  Stanko Veselič

SVET STARŠEV je posvetovalni organ ravnatelja. Sestavljajo ga predstavniki staršev posameznih razredov, ki so izvoljeni na roditeljskih sestankih.

Predstavnica vrtca Martina Kastelec
Predstavnik  1. do 3. razreda Marko Majerle – predsednik Sveta staršev (majerle.jeff@siol.net
Predstavnik  4. do 6. razreda Helena Konda
 Predstavnica 7. do 9. razreda Urška Hliš

Kliknite tu, če so želite ogledati Poslovnik delovanja Sveta staršev.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Ti organi sprejemajo strokovne odločitve in predloge, povezane z vzgojno-izobraževalnim delom.

UČITELJSKI ZBOR ŠOLE

sestavljajo vsi strokovni delavci šole. Učiteljski zbor razpravlja o učni in vzgojni problematiki na rednih kolegijih, pedagoških in ocenjevalnih konferencah ter drugih srečanjih, ki jih sklicuje in vodi ravnatelj.

RAZREDNIK

vodi delo  oddelčnega učiteljskega zbora, analizira  vzgojne  in učne  rezultate  oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev,sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.

STROKOVNI  AKTIVI

Naloga aktivov je oblikovanje in spremljanje uresničevanja delovnih načrtov ter usklajevanja dela in sodelovanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev za dosego učno-vzgojnih ciljev.

Med ostalimi nalogami strokovni aktivi:

 • obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja,
 • usklajujejo kriterije in merila za preverjanje in ocenjevanje znanja,
 • obravnavajo pripombe staršev in učencev,
 • analizirajo realizacije s predmetnikom določenega obsega ur ter opravljajo tudi druge naloge v skladu  z zakonodajo.

Glede na potrebe smo na šoli oblikovali naslednje strokovne aktive:

 • aktiv 1. triletja, vodja Ingrid Mihelič,
 • aktiv 2. triletja, vodja Urška Simonič,
 • aktiv 3. triletja, vodja Mateja Oberstar,
 • aktiv PB, vodja Sabina Stopar,
 • vodja kulturnih dejavnosti  I. triletja Ingrid Mihelič,
 • vodja kulturnih dejavnosti II. triletja Urška Simonič,
 • vodja kulturnih dejavnosti III. triletja Marija Volf,
 • vodja naravoslovnih dejavnosti I. triletje Ingrid Mihelič,
 • vodja naravoslovnih dejavnosti  II. triletje Urška Simonič,
 • vodja naravoslovnih dejavnosti  III. triletje Peter Klun,
 • vodja športnih dejavnosti za I. triletje Ingrid Mihelič,
 • vodja športnih dejavnosti za II. triletje Urška Simonič,
 • vodja športnih dejavnosti III. triletje Sabina Stopar,
 • vodja tehniških dejavnosti I. triletje Ingrid Mihelič,
 • vodja tehniških dejavnosti II.  triletje Urška simonič,
 • vodja tehniških dejavnosti III. triletje Mitja Šerbec.