Svetovalna delavka,  mag. Andreja Rade, želi v sodelovanju s starši, z vzgojiteljicami in pomočnicami vrtca, ustvarjati pogoje, v katerih se bodo otroci čim bolje razvijali. Delo svetovalne službe v vrtcu obsega 0,07 delovnega časa.

 

Prehod otrok iz vrtca v šolo

Delo svetovalne delavke v vrtcu je namenjeno vsem otrokom. Usmerjeno je predvsem v preventivo, pomoč in spodbudo otrokovemu razvoju. Temeljni cilj vseh sodelujočih v vzgojno-izobraževalnem procesu je optimalni razvoj otroka.

Naloga svetovalne delavke je podpreti vse sodelujoče pri uresničevanju tega skupnega cilja.

Za svetovanje in posvetovanje se lahko dogovorite osebno ali po telefonu.

Lahko se:

 • zglasite v pisarni OŠ Stari trg ob Kolpi,
 • pokličete po telefonu: 07/ 3055102
 • pišete na e-naslov: andreja.rade@gmail.com

 

KAKO LAHKO POMAGA SVETOVALNA SLUŽBA

Na svetovalno delavko se lahko obrnete kadarkoli, predvsem pa kadar potrebujete posvet, pomoč, odkrit pogovor ali pa le razumevanje pri:

 • uvajanju otroka v vrtec;
 • vstopu v šolo ali odlogu šolanja;
 • prelomnih dogodkih v življenju družine (rojstvo sorojencev, selitev, razveza, smrt v družini…);
 • čustvenih in vedenjskih stiskah ter težavah (težave spanja, močenje postelje, različni strahovi,…);
 • pri vzgoji in otrokovem razvoju (težave v razvoju otroka, oblike pomoči).
   

OSNOVNA NAČELA SVETOVALNEGA ODNOSA

Svetovalna delavka v vrtcu se na strokovno avtonomni način vključuje v življenje v vrtcu z namenom, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu in po potrebi tudi z ustreznimi institucijami.

Svetovalna delavka pri delu upošteva tri temeljna strokovno etična načela:

 • načelo DOBROBITI – svetovalno delo ni v škodo otroka, ne sme povzročati nelagodja, stisk, zadreg, stigmatiziranja v domačem okolju;
 • načelo PROSTOVOLJNOSTI – vsi udeleženci vstopajo v svetovalni odnos prostovoljno, izjemoma v primerih, ko je ogrožen otrok ali kdo drug;
 • načelo ZAUPANJA in ZAUPNOSTI – temelji na vsem povedanem v svetovalnem odnosu, dopolnjuje se z varovanjem osebnih podatkov.

 

SVETOVALNA DELAVKA PRI DELU SODELUJE:

 • z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic (pomoč in svetovanje za skupino otrok ali posameznega otroka ipd.);
 • z vodstvom vrtca (načrtovanje in razvoj vrtca, projekti, izobraževanja ipd.);
 • z zunanjimi institucijami (svetovalnica, razvojna ambulanta, center za socialno delo, policija ipd.).

Svetovalna služba je na podlagi zakonodaje v primeru suma na nasilje nad otrokom, o tem dolžna obvestiti pristojne institucije (CSD, policija) ter v okviru tega izvesti ustrezne postopke pomoči.

Svetovalna delavka se vključuje v delo z otroci individualno ali skupinsko; in sicer po urniku ŠSD; to pa je ob ponedeljkih in sredah v času od 9.00 do 10.30.