NPZ 2023/2024
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)
Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnimi
preizkusi znanja (NPZ), s katerimi se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim
načrtom.
Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda osnovne šole
obvezno (razen za učence, ki so vključeni v prilagojeni izobraževalni program z
nižjim izobrazbenim standardom, /…/ ter za učence priseljence iz drugih držav in v
tekočem šolskem letu prvič obiskujejo osnovno šolo v Sloveniji, v skladu s 64. in 67.
členom Zakona o osnovni šoli.
Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje učencev iz slovenskega jezika,
matematike in tujega jezika.
Ob koncu tretjega obdobja se preverja znanje iz slovenskega jezika, matematike in
tretjega obveznega predmeta.
Izbrani tretji predmet, iz katerega bodo učenci 9. r naše šole opravljali nacionalno
preverjanje znanja v l. 2023/2024, je angleščina.
Publikacija »Informacije za učence in starše« je v elektronski obliki. Publikacija je
namenjena učencem 6. in 9. razreda ter staršem in je dostopna na spletni strani
Državnega izpitnega centra (www.ric.si). V njej najdete podrobnejše zapise o
preverjanju oz. dodatne informacije, ki jih mogoče potrebujete.

Datumi opravljanja NPZ za šolsko leto 2023/2024:
 
torek, 7. 5. 2024 SLOVENŠČINA, 6. in 9. razred

četrtek, 9. 5. 2024 MATEMATIKA, 6. in 9. razred

ponedeljek, 13. 5. 2024 ANGLEŠČINA, 6. razred

Ponedeljek, 13. 5. 2024 Tretji predmet: ANGLEŠČINA, 9. razred

POTEK IZVEDBE NPZ-jev:
V UČILNICE BODO UČENCI PRIŠLI 15 min PRED PRIČETKOM PISANJA NPZ.
ČAS PISANJA: 8.30 – 9.30
Vsi učenci morajo biti v učilnici do izteka časa za pisanje.
Vsem učencem in učenkam želimo veliko uspeha. Predvsem pa želimo, da
opravljanje NPZ-jev sprejmejo resno in odgovorno. To pa seveda ne pomeni,
da si je potrebno ustvarjati dodaten strah in stres!

– Dostop /vpogled/ do rezultatov bo možen na spletni strani http://npz.ric.si; in
sicer od 3. 6. 2024 naprej, po datumih, ki jih določa koledar NPZ 2023/2024.
– Za dostop potrebujete šifro, ki jo bo/je učenec prejel ob nacionalnem
preverjanju znanja v šoli, in enotno matično številko (EMŠO) otroka.