PREDSTAVITEV PROGRAMA

Dolgoročni cilji posrednega uporabnika, kot izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja oz. področnih strategij ter nacionalnih programov

  • Dolgoročni cilj zavoda je kvalitetno izvajati program devetletne osnovne šole, skladno s prepisano zakonodajo in z nacionalnim programom ter izvajanje vzgoje predšolskih otrok skladno s kurikulumom za vrtce.
  • Prioriteta je s kvalitetnim poukom zagotavljati visok nivo znanja in celosten osebnostni razvoj učencev.
  • Spoštovanje temeljnih človekovih in otrokovih pravic v medsebojnih odnosih, ter s tem varovanje posameznikove integritete, kar velja za vse, ki so vključeni v delovanje zavoda.
  • Uresničevati razvijanje etičnih vrednot; zlasti vrednostnih domen kot so: humanost, integriteta in univerzalizem.
  • Truditi se za dobro sodelovanje s starši v obliki govorilnih ur, roditeljskih sestankov s strokovnimi predavanji za starše z vzgojnimi vsebinami, drugimi neformalnimi druženji.
  • Skrbeti za kvalitetno permanentno izobraževanje vseh zaposlenih.
  • Zagotavljati dobre pogoje dela v zavodu.

Več o programu šole si lahko preberete v Letnem delovnem načrtu 2018/2019.